image (6)
image
image (22)
image (23)
image (24)
image (25)
image (26)
image (27)
image (28)
image (29)
PlayPause
previous arrow
next arrow
Úřední deska Zprávy z obce Zpět na úvod Foto z akcí Důležité odkazy

Povinně zveřejňované informace

1. NÁZEV

Obec Kryštofovy Hamry

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec Kryštofovy Hamry vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl I. § 35)

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, (pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do působnosti obce svěří zákon.

Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále dbá v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o výchovu, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000., Hlava III, § 61)

Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí

při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, o právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.

v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:

při vydávání obecně závazných vyhlášek – zákonem

v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obecní úřad tvoří:

starosta: Bc. František Henzl
místostarosta: Štěpán Janák
účetní: Kateřina Plachtová

Zastupitelstvo obce:

 

Starosta:

Bc. František Henzl
Mobilní telefon: 728 307 610
Email: starosta@krystofovyhamry.cz

Místostarosta:

Štěpán Janák
Mobilní telefon: 602 274 904
Email: janak@krysrofovyhamry.cz

 

Zastupitelé:

Bc. František Henzl

 

Štěpán Janák

Miroslav Lulek:
Email: lulek@krystofovyhamry.cz

Vladimír Hyke

Tomáš Nejepsa

Petr Kadlec

Ing. Jiří Pecák

Vítězslav Kocour

Miroslav Brandýs

Výbory

Kontrolní výbor

Předseda: Petr Kadlec
Členové: Vítězslav Kocour, Miroslav Brandýs

 

Finanční výbor

Předseda: Miroslav Lulek
Členové: Vladimír Hyke, Ing. Jiří Pecák

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry 64
431 91 Vejprty

4.2. Adresa úřadovny

Obecní úřad Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry 64
431 91 Vejprty

4.3. Úřední hodiny

Út 8:00 – 13:00 14:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 13:00 14:00 – 17:00 hod.

4.4. Telefonní čísla

Tel.: 474 386 318
Starosta mt.: 728 307 610
Místostarosta mt.: 602 274 904
Účetní tel.: 474 386 318

4.5. Čísla faxu

není

4.6. Adresa internetové stránky

www.krystofovyhamry.cz

4.7. Adresa e-podatelny

starosta@krystofovyhamry.cz
janak@krystofovyhamry.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta: starosta@krystofovyhamry.cz
místostarosta: janak@krystofovyhamry.cz
účetní: ucetni@krystofovyhamry.cz

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO VŠECHNY V ÚVAHU PŘIPADAJÍCÍ PLATBY

KB Chomutov, č.ú.: 7422441/0100
– příjmový účet, slouží po všechny platby (např. místní poplatky)
– účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu (s výjimkou programového financování dle § 16 odst. Zák. 218/200 Sb.)

6. IČ

00075566

7. DIČ

CZ00075566

8. DOKUMENTY

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Obecní úřad je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Obecní úřad poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.

Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:

1. písemně na adresu:
Obecní úřad Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry 64
431 91 Vejprty

2. prostřednictvím emailu:
starosta@krystofovyhamry.cz jako přílohu k e-mailu

Lhůty pro poskytnutí informace:

písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti, v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Přehled konkrétních informací poskytnutých občanům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je uveřejněn na webových stránkách www.krystofovyhamry.cz

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze písemně podat na adresu:

1. Obecní úřad Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry 64
431 91 Vejprty

2. prostřednictvím starosta@krystofovyhamry.cz jako přílohu k e-mailu
3. osobně přes podatelnu Obecního úřadu Kryštofovy Hamry v úřední hodiny
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti
jméno,
příjmení,
datum narození,
adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede
název,
identifikační číslo,
adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že

je žádost nesrozumitelná,
není zřejmé, jaká informace je požadována,
nebo je formulována příliš obecně,
vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Obecní úřad může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům obecního úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obecního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může obecní úřad omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obecní úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

– proti rozhodnutí povinného subjektu

Výpis z § 16 zákona č.106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje o odvolání jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat a je oprávněn za něj jednat.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1,3 a 4 platí pro rozklad obdobně.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního předpisu zákona § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů.

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo podání učinit do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je učiněno).

12. FORMULÁŘE

Všechny formuláře jsou dostupné na webových stránkách obce www.krystofovyhamry.cz a na podatelně Obecního úřad v Kryštofových Hamrech.

13. POPISY POSTUPŮ – NÁVOD NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Vybrané životní situace:

HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU
Základní informace:

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Na které instituci životní situaci řešit:

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:
na obecním úřadu,
v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.
Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.

Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Je nutné vyplnit originální tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně. Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Adresu místa nového trvalého pobytu následně nezapomeňte ohlásit příslušným institucím; podrobné informace naleznete na internetových stránkách Správy základních registrů. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy:

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce nejsou stanoveny. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě Ministerstvo vnitra – Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Za správnost návodu odpovídá útvar:
Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014 Datum konce platnosti popisu Bez časového omezení b) Pojmenování (název) životní situace VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL
Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:

  • státních občanech České republiky (dále jen „občan“),
  • osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, a
  • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Žádost lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu). Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů. Při písemném podání lze využít tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici (ke stažení) na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo u všech úřadů příslušných k poskytování údajů. Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ (rozšířený o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou), který lze podat elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku) formou kolkové známky nebo v hotovosti při podání na úřadu. V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky; specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny. Elektronická služba, kterou lze využít Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra – Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra – odbor správních činností Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014 Datum konce platnosti popisu Bez časového omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním právním předpisem, např.:

zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,

zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. c) Pojmenování (název) životní situace OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU (VIDIMACE) A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU (LEGALIZACE)

Základní informace k životní situaci

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba, je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
prvopis,
již ověřenou vidimovanou listinu,
listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Je třeba navštívit některý z níže uvedených úřadů (viz bod 08), příslušný k provedení vidimace a legalizace, a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis. O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):
občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
  • Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
  • Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování). Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat (§ 10 odst. 6 zákona o ověřování).

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo vnitra

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 03.03.2014, naposledy aktualizován 03.03.2014
Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení d)
Pojmenování (název) životní situace KÁCENÍ DŘEVIN

Základní informace k životní situaci
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci (dále žadatel) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka (ů) pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není dále stanoveno jinak: Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 3),
pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Pozn. zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Kácení z těchto důvodů je třeba oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona)
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi – jste-li vlastníkem pozemku, na němž chcete kácet zeleň
Uplatněním požadavku na podatelně obecního úřadu, jedná-li se o úpravu zeleně ve vlastnictví obce Kryštofovy Hamry

Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad Kryštofovy Hamry– podatelna.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a zdůvodnění žádosti.

Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků 4) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 5),
specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
zdůvodnění oznámení a
v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je možné vyzvednout osobně na podatelně Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vydání souhlasu ke kácení dřevin je 30 – ti denní, ve zvlášť složitých případech 60-ti denní.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou v hranici. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i občanské sdružení.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Před vydáním souhlasu ke kácení je nutné provést místní šetření pro zjištění skutečného stavu stromu a posouzení, zda bude vydáno kladné povolení. Elektronická služba, kterou lze využít Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Kryštofových Hamrech.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar:
Obecní úřad Kryštofovy Hamry

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

Datum konce platnosti popisu:

Bez časového omezení

14. PŘEDPISY

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
zákon č. 255/2012, kontrolní řád
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

14.2 Vydané právní předpisy

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 30.06.2016

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1. Vzory licenčních smluv

Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obecní úřad Kryštofovy Hamry stanovené.

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106⁄1999 SB.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

 

 

Tento web používá soubory cookies. Využíváme pouze technické cookies, které jsou nutné pro provoz webových stránek. Více informací Zavřít
Tažením nebo posuvníkem posouvejte text níže.

Co jsou Cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby jsme mohli udělat naše webové stránky efektivní po uživatelské stránce.
Na našich webových stránkách používáme pouze technické cookies. Tato kategorie cookies nevyžaduje váš souhlas a jsou nutné pro provoz těchto webových stránek.

Více o cookies zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Technické Cookies

Název cookies: PHPSESSID
Doba trvání: Sezení
Popis: Identifikace relace systému WORDPRESS. Udržuje bezpečné připojení. Nespojují se s žádnými osobními údaji.
Kdo má přístup: Cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu

Název cookies: COOKIESBAR
Doba trvání: 2 dny
Popis: Zavře Cookies lištu po zmáčknutí tlačítka "Zavřít"
Kdo má přístup: Cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu